Animasyonu görmek için Flash Player gerekli.
 


Yönetmenlik
T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Merkez İtfaiye Müdürlüğü

SAYI    : 12734.28/ 36                                                                                                 27 Mart 2003
KONU   : Baca Temizleme
                 Denetim Yönergesi

BAŞKANLIK MAKAMINA

                “İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik”  in 4’ ncü maddesinin 11’ nci bendine göre , zamanında temizlenmeyen bacalar potansiyel bir yangın tehlikesi oluşturduğundan “ Şehirde bacaları Belediye Encümenince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek, temizlenmesine yardımcı olmak veya temizlettirmek “  yetki ve sorumluluğu itfaiye teşkillerine verilmiştir. Ancak çok sayıda bina ve baca bulunan şehrimizde doğrudan İtfaiye Daire Başkanlığı kanalı ile yapılmasına imkan bulunmayan bu görev halen özel şirketler kanalı ile yerine getirilmektedir.
                2003 yılında İstanbul’ da 2247 baca yangını meydana gelmiştir. Ancak kayıtlarımıza “baca yangını” olarak geçmemiş olmakla birlikte bina dahiline ve gelişerek çevreye yayılan bir çok yangının da başlangıcının temizlenmeyen ve çatlak bacalar olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bir yılda bacadan çıkan yangın sayısı çok daha fazla olup soba ve kaloriferlerin yakıldığı kış ayları  “ yangın mevsimi” olarak nitelendirilmektedir.
                17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve daha sonrada hissedilen artçı depremler esnasında özenle ve mevzuata uygun olarak yapılmamış ve içi sıvanmamış çok sayıda bacanın çatlamış olduğu , farkına varılmayan ve önem verilmeyen bu durumun alınan önlemlere, denetimlere ve doğalgaz kullanımının yaygınlaşmış olmasına rağmen yangın sayısının artmasına neden olduğu gözlenmektedir.
                Ayrıca temizlenmemiş ve çatıdan yüksekliği yeterli olmayan bacaların  da gerekli hava sirkülasyonunu sağlayamaması ve lodos rüzgarının estiği zamanlarda zehirli gazların geri basması nedeniyle birçok ölüm olaylarının meydana geldiği de bilinmektedir.
                Yukarıda belirtilen durum ve nedenlerle bacaların ve ısıtma sistemlerinin zamanında ve tekniğine uygun olarak özel sektör kuruluşları tarafından temizlenmesi ve bu çalışmaların İtfaiye Daire Başkanlğınca denetlenebilmesi esasına göre 1. Hukuk Müşavirliği, Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve İĞDAŞ Genel Müdürlüğü’nün görüş ve katkılarıyla düzenlenen ekli “BACA TEMİZLEME VE DENETİM YÖNERGESİ” ni onayınıza arz ederim.

EK: Yönerge Taslağı

             İmza
      Sabri YALIN
İtfaiye Daire Başkanı
                 İmza
Uygun Görüşle Arz ederim.
         
           11/03/ 2003
        Mesut PEKTAŞ
Genel Sekreter Yardımcısı

                 İmza
Uygun Görüşle Arzedirim.
         
        14/03/ 2003
   Altan Raşit CİVAN
     Genel Sekreter

 

  İmza
O   N   A   Y

21/ 03/ 2003
Ali Müfit GÜRTUNA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sobalar ve Bacalar

Madde 58 -  Baca tesisatı, TS 2165 ve TS 1481’ deki esaslara uygun olmalıdır. Her kazan için tercihen ayrı bir baca kullanılacak, soba ve şofben boruları kazan bacalarına bağlanmayacaktır. Kazan dairesi için ayrıca havalandırma bacası yapılacaktır. Bacalar komşu yüksek binanın etkisiyle baca çekişini azaltmamak için mümkünse bu binalardan en az 6 m uzaklıkta bulunacak ve ait  olduğu bina mahyasının en az 0.8 m üzerine kadar çıkarılacaktır. Kazan baca duvarları 500 °C sıcaklığa dayanıklı olan malzemeden yapılacak, delikli tuğla ve briket kullanılmayacaktır.Sıcak baca gazlarının yaladığı baca iç yüzeylerinin sıvanmaması halinde projelendirmede en uygun derzlendirme biçiminin seçimi gibi önlemler alınacaktır. Baca duvarlarının dış yüzeyleri uygun biçimde sıvanacaktır. Sıvı ve katı yakıtlı kazanların bacalarının altında bir kurum temizleme menfezi bulunacak, yılda en az 2 kez  yetkili kişilere temizletilecektir. Bacaların temizliğinden bina sahip ve yöneticisi sorumludur. Isıtma aracı olarak soba kullanılan yerlerde, soba tahta ve boyalı kısımlara zarar vermeyecek şekilde altına metal kaplı tabla, mermer veya benzeri malzeme konularak kurulur. Taban beton ise, bu önlem zaruri değildir. Bağdadi duvardan boru geçirmek mecburiyeti hasıl olursa, duvarın yağlı boya ve ahşap gibi çabuk yanıcı kısmına künk veya büz yerleştirilir ve boru bu delikten geçirilir. Odada baca yoksa soba borusu, sac konan pencereden çıkarılıp, saçaktan 25 cm açıkta ve 50 cm yüksekte, ucunda şapka kullanılarak kurulur. Boruların birleştiği yerler çemberle kapatılıp, bu çemberden duvar ve tavana bağlamak suretiyle birbirinden ayrılması ve devrilmesi önlenir.Kullanım esnasında sabo  kapakları açık bırakılmaz, altında ve yanlarında odun, çıra, kömür, kibrit, benzin, gaz ve benzeri yanıcı parlayıcı madde bulundurulmaz. İçindeki ateş gerektiğinde kapaklı mangala alınır. Sobanın, kullanılmadığı mevsimde kaldırılması gerekir. Sobanın kaldırılmadığı yerlerde, kapaklar açılmayacak şekilde telle bağlanır. Odun ve kömür gibi yüksek oranda ısı bırakan yakıt kullanıldığı takdirde borular ayda bir, bacalar 2 ayda bir; diğer yakıtlar kullanıldığında borular 2 ayda bir, bacalar 3 ayda bir temizlenir. Baca temizliği, mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır. Ancak, bu konuda itfaiye teşkilatından aldığı izinle ve belediye encümeninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinden faaliyet gösteren özel firmalar  varsa, temizlik onlara da yaptırılabilir

BACA TEMİZLEME VE DENETİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

1.0 AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

 

  • AMAÇ: Bu yönetmeliğin  amacı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sınırları içindeki tüm binaların ısıtma sistemlerinin (kalorifer kazanları, yakıt depoları ve bacaların) periyodik temizlik ve denetimlerinin yapılmasını sağlamaktır.
  • KAPSAM : Bu Yönetmelik  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sınırları içindeki kamuya, özel ve tüzel kişilere ait binalarla, her çeşit ve derecedeki işyerlerine ait kalorifer kazanlarının, yakıt depolarının ve bacaların yıllık temizliklerinin ,mevzuata uymayanların bakım ve onarımların  yapılması, çevre kirliliği yapanlarla yangına neden olabileceklerin belirlenmesi ve bu çalışmaların denetlenmesi esaslarını kapsar.
  • HUKUKİ DAYANAK : Bu yönerge “İTFAİYE TEŞKİLLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, EĞİTİM VE DENETİM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK” ve “BİNALARIN YANGINDAN KORUNMA HAKKINDA YÖNETMELİK”in İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığına (İtfaiye Müdürlüklerine) verdiği sorumluluk ve yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.
  • TANIMLAR : Bu yönetmelik ve eklerinde  geçen bir kısım kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir:

1.4.1  Yakıt :Gaz, sıvı, yada katı halde bulunan ve yakılarak enerjiye dönüştürülebilen maddelerin tümüdür.
1.4.2  Yakıt deposu : Yakıtların pazarlandıkları yada kullanılacakları yerde stok edildiği yerdir.
1.4.3  Kalorifer kazanı : Yakıtların yakılarak enerjiye dönüştürüldüğü yerdir.
1.4.4  Brülör : Sıvı ve gaz yakıtları kazana ( yanma odasına ) pompalayarak ve ateşleyerek sürekli ısı (enerji) üretilmesini sağlayan araçtır.
1.4.5  Baca : Yakıtların yanarken açığa çıkardığı zehirli gazların ve su buharının atmosfere taşınmasını sağlayan ulaşım yoludur.
1.4.6  Adi Baca : Tek kolon halinde zeminden çatıya kadar yükselen, birden fazla birimin kullanabileceği şekilde tasarlanmış tek bir ağızla çatı dışına ulaşan bacalardır.
1.4.7  Bağımsız Baca : Her katı, her birimi ve her dairesi bağımsız olarak ısıtılan tüm binaların bu bölümlerinden hiçbir ek yapılmadan çatıya kadar uzanan bacadır.
1.4.8  Şönt (ortak ) Baca : Her kat, her birim veya her daireden ekler yapılabilen ve tek bir boşaltım ağzı ile çatı üstüne çıkarılan bacadır.( İmar yönetmeliğine göre Şönt baca yapılması yasaktır.)
1.4.9  Baca temizleme ağzı: Metal, beton ve tuğla bacalarının iç yüzeylerinde zamanla birikerek tabaka oluşturan kurum ve yağ tabakalarının temizlenmesi için yapılan metal ağızdır. Bütün bacalarda temizleme ağzı bulundurulması zorunludur.
1.4.10 Hermetik (Denge) Baca : Doğalgaz Kombilerinin ağzı camlardan veya duvardan yere paralel olarak dışarıya çıkarılan ve temiz havayı emip kirli havayı atan  bacalardır.
1.4.11 Paratoner : Çatı ile atmosfer arasında elektrik dengesini sağlayan cihazdır.( Kamuya ait, topluma açık, çok katlı ve rakım bakımından yüksek yerlerde bulunan tüm binalarla, çatıları metalle bakır, kurşun, çelik levha, trapez çatı kaplı veya metal bacalı ve bacalarına metal kılıf geçirilmiş tüm binalarda paratoner bulunması ve bunların özel topraklama kablosu ile topraklanması zorunludur.)
1.4.12 Gülle : Baca içinde mekanik bir şekilde hareket ettirilip baca duvarındaki her türlü birikintiyi dökerek temizlemeye yarayan metalden yapılan özel ağırlıktır.

1.4.13 Vargel : Baca temizlik fırçalarını baca içinde hareket ettirmeye yarayan ağaç, metal veya plastik saptır.
1.4.14 Karabinalı Can Kurtarma İpi  : Açılıp kapanabilen kilit sistemine bağlı yeterli uzunluk ve mukavemetteki ip ( halat ) dir.
1.4.15   Maske : Isı,  zehirli gaz ve  tozlardan  korunmak için başa takılan cihazdır.   

İKİNCİ BÖLÜM

2.0 YÜRÜTME2.1  Bu yönetmelik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına İtfaiye Daire Başkanlığı ile bağlı İtfaiye Bölge Müdürlükleri ve Grup Amirliklerince yürütülür. İtfaiye Daire Başkanlığı, ısıtma sistemlerinin ve bacaların temizlenmesi ve denetimi hakkındaki yetki ve sorumluluğunu özel kuruluşlara yetki vererek kullanır. Özel kuruluşların denetim yetkisi ise İtfaiye Daire Başkanlığına ait

2.1.2     YÜRÜTME KURULU
İtfaiye Daire Başkanının ( görevlendirdiği bir itfaiye bölge müdürü) başkanlığında üç itfaiye müdüründen ( veya görevlendirilen  üç itfaiye müdür yardımcısı) kurulur.                                                                                                                                                   2.1.3     YÜRÜTME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
2.1.3.1  Her yıl haziran ayında toplanarak bir önceki yıla ait çalışmaları değerlendirmek ve aksayan konularda yeni önlemler almak;
2.1.3.2  Her yıl en geç ekim ayının başına kadar bir sonraki yıl için ısıtma sistemleri ve bacaların temizleme ücretlerini belirleyerek  Belediye Meclisinin onayına sunmak;
2.1.3.3  Her yıl en geç eylül ayının başına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ısıtma sistemlerinin ve bacaların temizlenmesi ve denetlenmesine talip olan özel kuruluşlardan gerekli şartları taşıyanlara yetki belgesi vermek;
2.1.3.4  Yetki Belgesi alan özel kuruluşların o yıl için Büyükşehir Belediye Başkanlığına ödeyecekleri “Baca Kontrol Bandrolü ücreti”ni belirleyerek tahsillerini denetlemek;
2.1.3.5  Yetkili olarak baca temizliği yapan özel kuruluşlar ( Şirketler ) hakkında yapılan şikayetleri inceleyerek değerlendirmek, gerekli gördüklerinin belgelerini iptal etmek;
2.1.3.6 Ücret tarifesinde belirtilmeyen ve Belediye Meclisince özel tarife uygulanmasına yetki verilen  yerlerin o yıl için baca temizleme ücretlerini belirlemek; 
2.1.3.7  Yönergede belirtilen sürelerde bacasını temizletmeyen ve bacaları TSE, İmar Yönetmeliği ve bu yönetmelikte  belirtilen esaslara uymayan, çatıdan yeteri kadar yüksek olmayan, çatlamış, delinmiş, deforme olmuş bacalarını onartmayan  kamu kurumlarını, özel ve tüzel kişileri İlçe Belediye ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kontrol Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlıklarına bildirilmesini sağlamaktadır

2.4   İTFAİYE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARIBu Yönetmelik sorumluluk alanlarının tamamında İtfaiye Bölge Müdürlüklerince uygulanır.                                                                                                                                                2.5   BACA TEMİZLEME VE DENETİM KURULUŞLARININ (ŞİRKETLERİN) BELİRLENMESİ
“Baca Temizleme ve Denetim Yetki Belgesi” almayan kişi ve kuruluşların ısıtma sistemleri ve bacaların temizliğini yapmaları yasaktır. “Baca Temizleme ve Denetim Yetki Belgesi” almak isteyen kuruluşlara aşağıdaki şekilde belirlenir                                                                                                                                              2.5.1     O yıl bu Yönetmelikte  belirtilen esaslara göre ısıtma sistemleri ve bacaların temizliğini yapmak isteyen özel kuruluşlar en geç Temmuz ayının sonuna kadar İtfaiye Daire Başkanlığına başvururlar. Uygun görülen firmalara (şirketlere),büro, haberleşme, eleman, araç ve ekipman durumları değerlendirilerek düzenlenen  komisyon raporuna göre hangi ilçelerde faaliyet gösterebileceklerini belirten bir “Baca Temizleme ve Denetim Yetki Belgesi” verilir.
2.5.2     Yetki belgesi bir yıl süreli olup her yılın 1 Eylül tarihinde sona erer.  Bu faaliyetini sürdürmek isteyen kuruluşların aynı esaslar dahilinde her yıl için yeniden yetki belgesi alması gerekir.
2.5.3     Yetki belgesi verilen kuruluşların çalışmaları devamlı şekilde izlenir ve denetlenir. Belediye Meclisince belirlenenden fazla ücret alan, yönetmelik esaslarına uymayan firmaların yetki belgeleri her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi almadan çalıştığı belirlenenler hakkında yasal işlem yapılır. 

3.0   BACALARIN TEMİZLENMESİ VE DENETİMİ İLE İLGİLİ ESASLAR

Sıvı (mazot.fuel-oil ) ve katı yakıt (odun, kömür v.s.) ile ısıtılan binaların yakıt depoları kurum ve kişilerce istenildiğinde, mazotlu  kalorifer kazanlarının yılda bir,kömür ve fuel oil ile ısıtılan kazan ve  bacaların ise iki defa temizlenmesi zorunludur.

3.2 Odun ve kömür gibi yüksek oranda is bırakan yakıt kullanıldığı takdirde borular ayda bir, bacalar 2 ayda bir;diğer yakıtlar kullanıldığında borular 2 ayda bir, bacalar 3 ayda bir temizlenir.
3.3  Merkezi sistemli  doğalgaz ve LPG ile ısınan binaların bacalarının ise yılda en az bir defa temizlenerek denetlenmesi gerekir.
3.4  Baca, kalorifer kazanı ve yakıt depolarının belirtilen yıllık periyodik temizliklerinin yapılması isteğe bağlı olmayıp zorunludur. Yaptırmayanlar hakkında ilgili mevzuata göre yasal işlem yapılması sağlanır.

Temizleme işlemiyle  denetim aynı anda yapılır. Baca, kazan ve depolarında yapılması gereken zorunlu bakım ve zorunlu tadilatlar denetim esnasında ilgililere bildirilir. Denetim ve bilgilendirme  için ayrıca ücret alınmaz. İkinci denetimde  zorunlu tadilatı  yaptırmadığı anlaşılanlar yasal işlem yapmak üzere ilgili birimlere bildirilir.

3.6  LPG ve doğalgaz kullanılmış olsa bile otel, lokanta, restourant,  yemek fabrikası gibi topluma açık yerlerle ocaklarında yemek pişirilip kızartma yapılan tüm yerlerin bacalarının yılda üç defa temizlenmesi zorunludur.
3.7  Aynı bölgede baca temizliği ve denetim yapmak üzere birden fazla kuruluşa yetki verilmiş ise bu firmaların kendi aralarında anlaşarak vatandaşın rahatsız edilmemelerini sağlayacak düzenlemeler yapılır.
3.8  Baca temizliği ve denetimlerde öncelik sırası aşağıda belirtildiği gibidir. 
3.7.0 Meskûn olan ve “ tarihi eser “ statüsündeki tüm ahşap ve kagir binalar;
3.7.1 Kreşler;
3.7.2 Huzurevleri;
3.7.3 Hastaneler, oteller, lokanta ve restoranlar;
3.7.4 Yetiştirme yurtları, resmi ve özel öğrenci yurtları;
3.7.5 Resmi ve özel ilköğretim okulları;3.7.6 Resmi ve özel lise ve dengi okullar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm dersane ve kurslar, üniversiteler;
3.7.7 Sinemalar, toplantı ve konferans salonları;
3.7.8 Resmi kurum ve kuruluşlar;
3.7.9 Kapalı çarşılar, toplu alış-veriş merkezleri;
3.7.10 10  ve daha fazla katlı binalar;
3.7.11 İşhanları;
3.7.12 Siteler;
3.7.13 Çok daireli konutlar;
3.7.14 Konutlar;
3.7.15 Fabrika ve işyerleri;
3.7.16 Ceza ve Tutukevleri;
3.7.17 Diğer meskûn tüm binalar.
4.0  BACA TEMİZLİĞİ VE DENETİM UYGULAMASI4.1  Yetki belgesi bulunan özel kuruluşların fiilen baca temizleyecek elemanların İtfaiye Eğitim ve Araştırma Müdürlüğünce belirlenen süre içinde konuları ile ilgili eğitim görmeleri ve belge almaları, temizlik ve denetim için gittikleri  yerde özel  kimlik belgelerini  göstermeleri zorunludur.
4.2  Kalorifer kazanı, yakıt deposu ve baca temizliği için telefon yada başka şekillerde yapılan başvurular değerlendirilmekle beraber 3.7 maddesinde belirtilen öncelik sırasına göre firmalar baca temizliği hakkındaki mevzuatı bildirerek ve yetki belgelerini göstererek bölgelerindeki yerlerin yetkili ve sorumlularına temizlik ve baca denetimi için başvururlar. Uygulamadan sonra faturayı kesip temizlik yapıldığına dair “Kontrol Bandrolü” imzalayarak ikametgahın cümle kapısının, yönetici veya güvenlik görevlisinin kapısının sağ üst köşesine yapıştırırlar.
4.3  Bacasını, kalorifer kazanı ve yakıt deposunu belirlenen sayı ve zamanlarda hiç temizletmediği ve temizletmeyeceği, gerekli bakım- onarım ve tadilatları yapmayacağı anlaşılanların adresleri  geciktirilmeden ilgili  İtfaiye Bölge Müdürlüğüne bildirilir.
4.4  Her yıl 31 Aralık tarihine kadar birinci, 15 Mart tarihine kadar da ikinci defa baca temizliklerinin yapılması zorunludur. Her temizlikten sonra  önce yapıştırılan “Kontrol Bandrolü”ne tarih yazılarak  imzalanır. Kalorifer kazanı, yakıt deposu ve fabrikaların bacalarının daha çok yaz aylarında temizlenmesine özen gösterilir. 3.2. maddesinin  (b) bendinde  belirtilen yerlerin üçüncü temizlikleri ise Mayıs ve Haziran aylarında yapılır.
4.5  Yetkili firmalar Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için Haziran ve Ekim aylarının 15 ine (hafta tatiline rastlaması halinde devamındaki ilk iş gününde), Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayları için en geç her ayın 15 ine kadar:
4.5.1.0 Temizlenen bacalara ait fatura örneklerini;
4.5.1.1  Gerektiği halde bacasını temizletmeyen kamu kuruluşları, özel kurum, kuruluşların ve bina sahiplerinin adres, telefon  ve isim listelerini;
4.5.1.2  Deforme olmuş, çatlamış, delinmiş, maksada uymadığı için tadil edilmesi ve bakım yapılması gereken bacaların durumlarını, binaların ve sorumluların adres ve telefonlarını belirten  listelerini o bölgenin bağlı bulunduğu İtfaiye Bölge Müdürlüğüne teslim ederler.
4.5.1.3 İtfaiye Bölge Müdürlükleri KDV hariç fatura bedeli üzerinden “Kontrol Bandrolü” ücretini tahakkuk ettirerek ilgili yerlere yatırılmasını sağladıktan sonra şirketin talep ettiği miktardaki boş “Baca Kontrol Bandrolü” nü tutanakla teslim eder.

  • BACA TEMİZLİĞİ VE DENETİM BELGESİ ALAN FİRMALARIN SORUMLULUĞU, İTFAİYE      

BÖLGE  MÜDÜRLÜKLERİ İLE İŞBİRLİĞİ ESASLARI

 5.1  Baca temizlikleri yapılmış olan yerlerde baca yangını çıkması, yada gelişerek binanın çatısına, diğer kat ve binalara sirayet eden yangının temizlenmiş olan bacadan çıkmış olması halinde ilgili firma hakkında soruşturma açılarak duruma göre yetki belgesi iptal edilir.
5.2  “Baca Temizliği Ve Denetimi Yetki Belgesi” alan özel firmalar bu yönetmeliğin uygulanmasında İtfaiye Bölge Müdürlükleri ile işbirliği halinde bulunurlar. Buna göre iş ve işlemlerini:

  • Adalar, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde faaliyet gösterenler Anadolu Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ile; Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde faaliyet gösterenler Boğaziçi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ile;Eminönü, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Esenler, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Küçükçekmece ve Avcılar ilçelerinde faaliyet gösterenler İstanbul Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ile yürütürler.Firmaların İtfaiye Bölge Müdürlüklerine bağlı ilçelerin en az birisinde ve ilçelerin tamamında  baca temizliği ve denetim yapmaları zorunludur. Bölge ve ilçeler arasında boşluk kalmayacak şekilde firmalar arasında düzenleme yapma yetkisi YÜRÜTME KURULU’na aittir.
  • “Baca Temizleme ve Denetim Yetki Belgesi” alan firmaların sonbahar ve kış mevsiminde daha çok olmak üzere bacalar ve temizlik konusunda halkımızı bilgilendirecek ve uyaracak şekilde reklam yapmalarına yardımcı olunur.

6.0  TEMİZLENEN VE DENETLENEN YERLERE “KONTROL BANDROLܔ YAPIŞTIRILMASI
6.1.1     “Baca Temizleme Ve Denetim Yetki Belgesi” alan firmalar ( özel kuruluşlar) aşağıda belirtilen şekil ve ölçülerde yapıştırılabilen “Kontrol Bandrolleri” bastırarak sağ alt köşelerini itfaiye mühürü ile mühürlettikten sonra istedikleri kadarını tutanak karşılığında teslim alırlar. Baca temizliği ve denetim yapılan her yere 4.2 maddesinde belirtildiği şekilde”Kontrol  Bandrolü” yapıştırılması zorunludur.
6.1.2     İtfaiye Bölge Müdürlüğü adına  denetim yapacak elemanlar İtfaiye Bölge Müdürlüklerince tespit edilir.
6.1.3     Bir önceki aya ait listeler esas alınarak “Baca Temizleme ve Denetim Yetki Belgesi” alan firmaların çalışmaları listede belirtilen yerlere gidilerek ve “Kontrol Bandrolleri” bizzat görülerek denetlenir ve sonucu  İtfaiye Bölge Müdürlüğüne bildirilir.
6.1.4     İtfaiye denetim elemanları bölgeleri içinde 3.7 maddesindeki önceliklere göre gerektiği halde süresi içinde baca temizliği yapılmayan yerlerle, temizlendiği halde “Kontrol bandrolü” yapıştırılmamış, fatura kesilmemiş ve çalışma sonuç listelerinde belirtilmemiş yerleri de en kısa zamanda bildirmek zorundadır. İncelemeler sonucunda yukarıda belirtilen durumların kesinlik kazanması halinde 2.0 ve 2.1.3.7 maddelerinde belirtilen esaslar dahilinde işlem yapılır.

Şekil : 1 Kontrol Bandrolü

7.0       “KONTROL BANDROLܔ ÜCRETİNİN TAHSİSİ VE DENETİM ELEMANLARINA ÜCRET ÖDENMESİ
7.1.      Yetkili firma tarafından 4.5. maddesinde belirtilen çalışmalara ait liste ve fatura örnekleri itfaiye denetim elemanlarınca teslim edilen listelerle karşılaştırılır. KDV hariç toplam baca temizleme ve denetim ücretinin %5 nin “Kontrol Bandrol Ücreti” olarak Büyükşehir Belediye veznesine yatırılması sağlanır. 

8.0       BACA TEMİZLEME VE DENETİM YETKİ BELGESİ ALAN KURULUŞLARDA  BULUNMASI GEREKEN PERSONEL ARAÇ- GEREÇ VE EKİPMANLAR  (HER EKİP İÇİN)
8.1       PERSONEL            Bir çalışma ekibi en az iki kişiden oluşacaktır.İşyeri dahilinde en az bir ekip bulunacaktır.Çalışanların İtfaiye okulunda bir haftalık baca temizleme ve denetim  kursu görmeleri ve  belge almaları zorunludur.Çalışanların yüksek yerlerde ve olumsuz şartlarda hizmet verebilecek fiziki ve sıhhi şartları taşımaları ve 6 ayda bir sağlık denetiminden geçirilmeleri gereklidir.                                                                                       

8.2       ARAÇ, GEREÇ VE MALZEMELER            Bir adet personel ve malzeme taşımaya müsait servis aracı ( üzerinde firmanın yaptığı işi, adresini, telefonlarını belirten yazılar ve amblemler bulunur.)En az üç metrelik açılabilir merdiven ;Akülü el lambası;6 kg lık kuru tozlu yangın söndürme cihazı ;Vargel ( Küskü);Gülle ( Muhtelif );Vakumlu Süpürgeİp ( En az 30 metrelik );Muhtelif temizleme fırçaları ve bunlara ait uzatma kollarıDiğer malzemeler;                     

8.3       KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELER ( Bir Kişi İçin)            

Baret ;Tulum tipi iş elbisesi ( Gri renkli, üzerinde kırmızı renkli tanıtıcı yazılar bulunur.)Yağmurluk ;İş eldiveni ;Çizme ( Lastik, Deri ) ;Emniyet kemeri ;Karabinalı can kurtarma ipi ;Partikül tutucu maske (kartuşlu) ;

Toz Maskesi                                                                                                

8.4       Teknolojinin yakından izlenmesi ile 8.0, 8.1,8.2 ve 8.3 maddelerinde değişiklik ve ilaveler yapma yetki ve sorumluluğu İtfaiye Daire Başkanlığına aittir.

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

9.0       YÜRÜRLÜK
9.1       Bu yönetmelik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının  onaylandığı 23.03.2003 tarihten itibaren yürürlüğe girer.

     

 

© 2011 Analitik Mühendislik Tüm Hakları Saklıdır...     Design by Eriza